Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Energetický posudek


Co je to energetický posudek ?

Energetický posudek je definován zákonem 406/2000 Sb. takto:

Písemná  zpráva  obsahující  informace  o posouzení   plnění   předem  stanovených  technických,  ekologických  a ekonomických   parametrů  určených  zadavatelem  energetického  posudku   včetně výsledků a vyhodnocení.

Je to písemná zpráva, která obsahuje několik základních částí

  • titulní list
  • účel zpracování podle § 9a zákona
  • identifikační údaje
  • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek
  • evidenční list energetického posudku
  • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona

 


Proč se Energetický posudek zpracovává ?

Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti. Jedná se o 5 oblastní povinných a 5 oblastí doporučených:

Povinné oblasti:

1. posouzení   technické,  ekonomické  a  ekologické  proveditelnosti alternativních  systémů  dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při  větší  změně  dokončené  budovy  se zdrojem energie s instalovaným výkonem  vyšším  než  200  kW

2. posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství  s  celkovým  tepelným  výkonem  vyšším než 5 MW, pokud je předložena  dokumentace  stavby pro  budování  nového  zdroje  energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných

3. posouzení  proveditelnosti  zavedení  dodávky tepla u energetického hospodářství  s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena  dokumentace  stavby  pro  budování  nového  zdroje  energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které  užívá  plynové  turbíny,  se  tato povinnost vztahuje na celkový   elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW

4. posouzení   proveditelnosti   projektů   týkajících  se  snižování energetické  náročnosti  budov,  zvyšování účinnosti energie, snižování emisí  ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných   zdrojů   nebo   kombinované   výroby   elektřiny  a  tepla financovaných  z  programů  podpory  ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů -Nová zelená úsporám

5. vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle odst. 4.

 

Doporučené oblasti:

1. posouzení   technické,  ekonomické  a  ekologické  proveditelnosti alternativních  systémů  dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při  větší  změně  dokončené  budovy  se zdrojem energie s instalovaným výkonem  nižším  než  200  kW

2. doporučená  opatření  pro snížení energetické náročnosti budovy při větší  změně  dokončené  budovy

3. podklad  pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování   emisí   ze   spalovacích  zdrojů  znečištění  nebo  využití obnovitelných  nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla

4. vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu

5. posouzení  dosahování  limitů  při  jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c)