Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Energetický audit


Naše služby

Pro fyzické i právnické osoby, státní a příspěvkové organizace zpracováváme energetické audity dle vyhlášky č. 480/2012 a zákona č.406/2000Sb.

 • Energetické audity budov

 • Energetické audity technických zařízení

  • FVE elektrárny

  • malé vodní elektrárny

  • bioplynové stanice

 • Energetické koncepce obcí a měst

 • Poradenské službý na klíč pro státní zprávu a firmy

 

 • Vytipování budov v majetku investora, které ze zákona podléhají zpracování Průkazu ENB nebo Energetickému auditu. Zpracování příslušných dokumentů a závěrečná zpráva se zárukou naší společnosti.

V oboru energetických auditů máme dlouholetou zkušenost. Za posledních 10 let jsme zpracovali více než 650 Energetických auditů pro státní a příspěvkové organizace a pro fyzické a právnické osoby.

Velkou část tvořili Energetické audity budov, zaměřené na opatření úpravy obálky budovy, výměny topných systémů, výměny zdroje vytápění, úpravu regulace topných systémů a další.

Další část tvořili energetické audity zaměřené na technologické celky, jako jsou fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu, jiné konstrukci objektu či na pozemku. Nezanedbatelné jsou energetické audity malých vodních elektráren, bioplynových stanic apod.
Pro zpracování energetických auditů vlastníme několik právnění Energetického auditora, zapsaného u Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pro zpracování Energetických auditů, průkazů ENB a Štítků obálky budovy používáme program Energie a Teplo (Svoboda Software). 

 

Objednat energetický audit

Co je to Energetický audit ?

Energetický audit je definován zákonem 406/2000 Sb. takto:

Je to písemná zpráva, která obsahuje několik základních částíEn_audit_obsah

 • titulní list,
 • identifikační údaje,
 • popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 • vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
 • návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
 • varianty z návrhu jednotlivých opatření,
 • výběr optimální varianty,
 • doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
 • evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce,
 • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 


Proč se Energetický audit zpracovává ?

Energetický audit se zpracovává pro účely zmapování a efektivního návrhu opatření, která zajistí úsporu energie užívané v budově nebo technologickém zařízení.

 


Pro jaké budovy se Energetický audit zpracovává ?

Audit může být zpracován pro jakoukoliv budovu.

Běžně se zpracovává pro majitele větších staveb, technologických zařízení a výrobních závodů.

Energetický audit mají majitelé nemovitosti povinnost zpracovat v případě, že:

budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie

 • fyzické a právnické osoby s celkovou spotřebou vyšší než 35 000 GJ (9 722 MWh) - na jedno IČO

  • en. audit se pak zpracovává na všechny budovy v tomto součtu, které samostatně spotřebovávají více než 700 GJ (194 MWh) ročně

 • organizační složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s celkovou spotřebou vyšší, než 1 500 GJ (417 MWh) v součtu všech spravovaných budov

  • en. audit se pak zpracovává na všechny budovy v tomto součtu, které samostatně spotřebovávají více než 700 GJ (194 MWh) ročně

 

 • u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f) zákona 406/2000.

 

Tato povinnost neplatí pro budovy, které splňují požadavky na energetickou náročnost dle zákona.

 


Jakou má Energetický audit platnost ?

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován. Časová platnost auditu neexistuje.

 


Jaká je doba jeho zpracování ?

Energetický audit je složitým procesem práce, která zahrnuje minimálně jednu návštěvu stavby a následně několik dnů práce na kvalitních vstupech do výpočtu, hodnocení z hlediska norem a předpisů a návrhu optimální vairanty řešení.

Jeho zpracování se zásadně liší podle hodnocené budovy či zařízení.

Práce trvají od 1 týdne u nejmenších až po nekolik měsíců u větších staveb a zařízení.

 


Jaká je jeho cena ?

Cena Energetického auditu se pohybuje od 20 tis do 350 tis Kč.